KẾT QUẢ TÌM KIẾM (32)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
349926 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.115 CN01 Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349927 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.116 CN93 Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349928 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.117 CN98 Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349929 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.118 CN97 Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349930 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.119 Tiger rog Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349931 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.128 CN43a Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349932 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.129 CN43b Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349933 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.130 CN41 Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349934 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.132 Mâm xôi Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349935 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.138 CN 03 Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349936 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.139 CN 0 Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349937 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.146 Cánh sen tím Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349940 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.120 Reddy Chrysanthemum morifolium Ramat. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349941 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.121 Klondike Chrysanthemum morifolium Ramat. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349942 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.122 Balloon New Chrysanthemum morifolium Ramat. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349943 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.123 Grand Pink Chrysanthemum morifolium Ramat. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349944 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.124 Scare ley Chrysanthemum morifolium Ramat. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349945 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.125 Snowdon white Chrysanthemum morifolium Ramat. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349946 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.126 Vàng phalê Chrysanthemum morifolium Ramat. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349947 Hoa cây cảnh Hoa cúc GBVNML7.127 Sheena White Chrysanthemum morifolium Ramat. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016