KẾT QUẢ TÌM KIẾM (39)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
349798 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.214 VR1 Rosa holand Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349799 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.215 VR2 Rosa holand Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349800 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.216 VR3 Rosa holand Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349801 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.217 VR5 Rosa holand Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349802 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.218 VR11 Rosa holand Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349803 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.219 ĐC Red Mide Rosa holand Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349804 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.147 Hồng gai phớt hồng Rosa chinensis Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349805 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.148 Hồng bạch HL2 Rosa chinensis Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349806 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.149 Hồng vàng HL4 Rosa chinensis Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349807 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.150 Hồng vàng Rosa chinensis Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349808 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.151 Hồng đỏ Rosa chinensis Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349809 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.152 Hồng đỏ HL1 Rosa chinensis Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349810 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.153 Hồng vàng gạch HL3 Rosa chinensis Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349811 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.154 VR4 Rosa chinensis Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349812 Hoa cây cảnh Hoa hồng GBVNML7.155 VR10 Rosa chinensis Jacq. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349998 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.161 Tiểu hồng môn hồng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349999 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.162 Tiểu hồng môn khoang Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350000 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.163 Tiểu hồng môn đỏ Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350001 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.164 Tiểu hồng môn vàng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350002 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.165 Tiểu hồng môn da cam Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016