KẾT QUẢ TÌM KIẾM (24)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
349998 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.161 Tiểu hồng môn hồng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349999 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.162 Tiểu hồng môn khoang Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350000 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.163 Tiểu hồng môn đỏ Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350001 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.164 Tiểu hồng môn vàng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350002 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.165 Tiểu hồng môn da cam Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350003 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.166 Tiểu hồng môn trắng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350004 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.167 Tiểu hồng môn trắng viền hồng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350005 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.168 Trung hồng môn đỏ Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350006 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.169 Trung hồng môn vàng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350007 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.170 Trung hồng môn khoang Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350008 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.171 Trung hồng môn đỏ viền trắng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350009 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.172 Trung hồng môn trắng viền đỏ Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350010 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.173 Trung hồng môn da cam Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350011 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.174 T. môn trắng viền hồng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350012 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.175 Trung hồng môn đỏ nhạt Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350013 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.176 Đại hồng môn đỏ Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350014 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.177 Đại hồng môn vàng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350015 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.178 Đại hồng môn da cam Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350016 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.179 Đại hồng môn trắng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
350017 Hoa cây cảnh Hoa hồng môn GBVNML7.180 Đại hồng môn phớt hồng Anthurium sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016