KẾT QUẢ TÌM KIẾM (84)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
349794 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.63 Van đa thơm Vanda pumila Viện Di truyền nông nghiệp Đông Nam bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349795 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.64 Van đa Bắc Vanda concolor Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349813 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.46 Ngọc điểm đuôi cáo Rhynchostylis retusa Blume Viện Di truyền nông nghiệp Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349814 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.47 Ngọc điểm đai trâu Rhynchostylis gigantea Viện Di truyền nông nghiệp Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349815 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.45 Ngọc điểm Hải âu tím Rhynchostylis coelestis Viện Di truyền nông nghiệp Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349816 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.59 Tục đoạn đuôi phượng Pholidota imbricata Viện Di truyền nông nghiệp Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349817 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.58 Tục đoạn quế Pholidota guibertiae Viện Di truyền nông nghiệp Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349818 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.60 Tục đoạn đốt Pholidota articulata Viện Di truyền nông nghiệp Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349819 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.24 Hồ điệp da báo đỏ Phalaenopsis sp. Viện Di truyền nông nghiệp Tây Nguyên 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349820 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.25 Hồ điệp da báo xanh Phalaenopsis sp. Viện Di truyền nông nghiệp Tây Nguyên 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349821 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.21 Hồ điệp mường Phalaenopsis petelotii Mansf. Viện Di truyền nông nghiệp Tây Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349822 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.19 Hài lông hoa đỏ Phalaenopsis mannii Rchb.f. Viện Di truyền nông nghiệp Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349823 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.23 Hồ điệp cúc phương Phalaenopsis lobbii (Rchb.f.) H.R. Sweet Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349824 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.22 Hồ điệp trung Phalaenopsis gibbosa H.R.Sweet Viện Di truyền nông nghiệp Tây Nguyên 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349825 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.20 Hồ điệp trắng Phalaenopsis amabilis (L.) Blume Viện Di truyền nông nghiệp Tây Nguyên 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349826 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.8 Hạc đính nâu Phaius tankarvilleae (Banks ex L'Her.) Blume Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349827 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.6 Hạc đính hồng Hồng hạc Phaius nishmensis Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349828 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.7 Hạc đính vàng Phaius flavus (Bl.) Lindl Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349829 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.9 Hài vệ nữ Paphiopedilum sp. Viện Di truyền nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349830 Hoa cây cảnh Hoa lan GBVNML7.17 Hài râu Paphiopedilum parishii (Rchb.f.) Stein Viện Di truyền nông nghiệp Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016