KẾT QUẢ TÌM KIẾM (37)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
349847 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.100 Hồng hột Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349848 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.101 Vàng hột Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349849 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.102 Vàng Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349850 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.103 Hồng Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349851 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.104 Hồng Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349852 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.105 Hồng Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349853 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.106 Hồng Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349854 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.107 Trắng hồng Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349855 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.108 Vàng chanh Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349856 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.109 Vàng cam Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349857 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.110 Vàng cam Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349858 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.111 Hồng hột Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349859 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.112 Hồng hột Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349860 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.113 Hồng hột Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349861 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.114 Hồng hột Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349862 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.78 Hồng hột Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349863 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.79 Hồng đậm Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349864 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.80 Đỏ hàn quốc Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349865 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.81 Hồng hột Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349866 Hoa cây cảnh Hoa ly GBVNML7.82 Tím hột dài Lilium sp. L. Viện Di truyền nông nghiệp 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016