KẾT QUẢ TÌM KIẾM (7)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
349796 Hoa cây cảnh Hoa thảm GBVNML7.202 Tô Liên Toronia fourierii Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349797 Hoa cây cảnh Hoa thảm GBVNML7.206 Hoa sô đỏ Salvia sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349843 Hoa cây cảnh Hoa thảm GBVNML7.203 Cúc Hoàng đế Melampodium leucanthum Torr.& A.Gray Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349938 Hoa cây cảnh Hoa thảm GBVNML7.204 Hoa trồng thảm Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349939 Hoa cây cảnh Hoa thảm GBVNML7.205 Hoa trồng thảm Chrysanthemum sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349984 Hoa cây cảnh Hoa thảm GBVNML7.201 Hoa trồng thảm Catharanthus sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
349985 Hoa cây cảnh Hoa thảm GBVNML7.230 Dừa cạn đỏ Catharanthus sp. Viện Di truyền nông nghiệp 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016