KẾT QUẢ TÌM KIẾM (24)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360457 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.36 Linh chi chịu lạnh Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360458 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.38 Linh chi Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360459 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.39 Linh chi Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360460 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.40 Linh chi Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360461 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.41 Linh chi Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360462 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.42 Linh chi Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360463 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.43 Linh chi chịu nhiệt Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đồng bằng sông Cửu Long Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360464 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.121 Linh chi sừng hươu Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360465 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.122 Linh chi Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360466 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.37 Linh chi Hàn Quốc Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360467 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.34 Linh chi đen Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360468 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.35 Linh chi tím nâu chịu nhiệt Ganoderma sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360469 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.44 Linh chi đen Ganoderma lucium Xiu Zhi Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360470 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.47 Linh chi Ganoderma lucium Simense Simense Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360471 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.46 Linh chi Ganoderma lucium niger Lloyd Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360472 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.45 Linh chi Ganoderma lucium Karst Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360473 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.118 Linh chi Ganoderma lucidum Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360474 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.31 Linh chi đỏ Ganoderma lucidum Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360475 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.32 Linh chi Ganoderma lucidum Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360476 Nấm Nấm Linh chi GBVNML20.33 Linh chi đỏ Ganoderma lucidum Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016