KẾT QUẢ TÌM KIẾM (16)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360436 Nấm Nấm hương GBVNML20.63 Nấm hương mui rùa Lentinus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360437 Nấm Nấm hương GBVNML20.64 Nấm hương Lentinus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360438 Nấm Nấm hương GBVNML20.65 Nấm hương Lentinus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Tây Nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360439 Nấm Nấm hương GBVNML20.66 Nấm hương Lentinus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360440 Nấm Nấm hương GBVNML20.67 Nấm hương Lentinus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360441 Nấm Nấm hương GBVNML20.68 Nấm hương Đài Loan Lentinus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360442 Nấm Nấm hương GBVNML20.69 Nấm hương Lentinus edodes Sing.Sumer Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360443 Nấm Nấm hương GBVNML20.70 Nấm hương Lentinus edodes Sing.Sumer Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360444 Nấm Nấm hương GBVNML20.58 Nấm hương Lentinus edodes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360445 Nấm Nấm hương GBVNML20.59 Nấm hương Lentinus edodes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360446 Nấm Nấm hương GBVNML20.60 Nấm hương Lentinus edodes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360447 Nấm Nấm hương GBVNML20.61 Nấm hương mùa hè Lentinus edodes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360448 Nấm Nấm hương GBVNML20.62 Nấm hương Lentinus edodes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360449 Nấm Nấm hương GBVNML20.71 Nấm hương Lentinus edodes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360450 Nấm Nấm hương GBVNML20.72 Nấm hương Lentinus edodes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360509 Nấm Nấm hương GBVNML20.128 Nấm hương Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016