KẾT QUẢ TÌM KIẾM (4)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360477 Nấm Nấm kim châm GBVNML20.92 Nấm kim châm Flammulina velutipes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360478 Nấm Nấm kim châm GBVNML20.93 Nấm kim châm vàng Flammulina velutipes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360479 Nấm Nấm kim châm GBVNML20.94 Nấm kim châm Flammulina velutipes Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360480 Nấm Nấm kim châm GBVNML20.91 Nấm kim châm Flammulina sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016