KẾT QUẢ TÌM KIẾM (10)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360499 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.51 Nấm mỡ Agaricus blazei Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360500 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.55 Nấm mỡ Agaricus bitorquis Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360501 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.48 Nấm mỡ chịu nhiệt Agaricus bisporus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360502 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.49 Nấm mỡ Agaricus bisporus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360503 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.50 Nấm mỡ Agaricus bisporus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360504 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.52 Nấm mỡ Agaricus bisporus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360505 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.53 Nấm mỡ nâu Agaricus bisporus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360506 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.54 Nấm mỡ Agaricus bisporus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360507 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.56 Nấm mỡ Agaricus bisporus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360508 Nấm Nấm mỡ GBVNML20.57 Nấm mỡ Agaricus bisporus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016