KẾT QUẢ TÌM KIẾM (33)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360402 Nấm Nấm sò GBVNML20.25 Nấm sò đen Pleurotus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360403 Nấm Nấm sò GBVNML20.26 Nấm sò vàng Pleurotus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360404 Nấm Nấm sò GBVNML20.10 Nấm sò vàng Pleurotus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360405 Nấm Nấm sò GBVNML20.20 Nấm sò A ngùy Pleurotus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360406 Nấm Nấm sò GBVNML20.21 Nấm sò thường Pleurotus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360407 Nấm Nấm sò GBVNML20.8 Nấm sò trắng ngà 5 cánh mới Pleurotus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360408 Nấm Nấm sò GBVNML20.9 Nấm sò trắng 9 cánh bằng nhau Pleurotus sp. Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360409 Nấm Nấm sò GBVNML20.114 Nấm sò hồng Pleurotus sdimoneo-straminine Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360410 Nấm Nấm sò GBVNML20.13 Nấm sò sữa Pleurotus sapious Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360411 Nấm Nấm sò GBVNML20.29 Nấm sò xám tro Pleurotus sajor-caju Sing Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360412 Nấm Nấm sò GBVNML20.19 Nấm sò phượng vĩ Pleurotus sajocaju Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360413 Nấm Nấm sò GBVNML20.18 Nấm sò xám Pleurotus pulmonarious Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360414 Nấm Nấm sò GBVNML20.27 Nấm sò trắng Pleurotus ostreatus PingJie Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360415 Nấm Nấm sò GBVNML20.28 Nấm sò trắng xám Pleurotus ostreatus Pinggao Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360416 Nấm Nấm sò GBVNML20.17 Nấm sò tím ý Pleurotus ostreatus colombinus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360417 Nấm Nấm sò GBVNML20.12 Nấm sò tím Pleurotus ostreatus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360418 Nấm Nấm sò GBVNML20.2 Nấm sò tím nhạt Pleurotus ostreatus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360419 Nấm Nấm sò GBVNML20.4 Nấm sò tím nhỏ Pleurotus ostreatus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360420 Nấm Nấm sò GBVNML20.5 Nấm sò trắng chịu nhiệt Pleurotus ostreatus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360421 Nấm Nấm sò GBVNML20.7 Nấm sò tím Pleurotus ostreatus Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016