KẾT QUẢ TÌM KIẾM (59)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
364333 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005604 Đậu bắp 10398 Abelmoschus sp. (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364334 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN009064 Đậu nhớt Abelmoschus sp. (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364335 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN012527 Ca cao Abelmoschus sp. (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364336 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN012528 Đậu bắp Abelmoschus sp. (L.) Moench Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2004 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364337 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN013720 OK5 Abelmoschus sp. (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364338 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN013721 TOT 2202 Abelmoschus sp. (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364339 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN013722 Lucky Five Abelmoschus sp. (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật 2006 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364340 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN016528 Đậu bắp Abelmoschus sp. (L.) Moench Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 2011 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Ít sâu bệnh. chịu mặn, chịu hạn khá. Cập nhật năm 2016.
364341 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005479 Đậu bắp dại Abelmoschus moschatus Medik. Trung tâm Tài nguyên thực vật Miền Nam 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364342 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005480 Đậu bắp dại Abelmoschus moschatus Medik. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364343 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN004464 Đậu bắp Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364344 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005478 Đậu bắp dạng 1 Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Miền Nam 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364345 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005481 Đậu bắp Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364346 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005482 Đậu bắp Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364347 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005483 Đậu bắp 10229 Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364348 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005533 Đậu bắp trái dài Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364349 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005534 Đậu bắp trái dù Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364350 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005535 Đậu bắp trái đá dạng 1 Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364351 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005536 Đậu bắp Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364352 Rau - gia vị Đậu bắp GBVN005537 Gombo Abelmoschus esculentus (L.) Moench Trung tâm Tài nguyên thực vật 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016