KẾT QUẢ TÌM KIẾM (997)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
362876 Rau - gia vị Ớt GBVN003617 Ớt cay Capsicum sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống cải tiến Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362877 Rau - gia vị Ớt GBVN003620 Ớt cay càng cua Capsicum sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362878 Rau - gia vị Ớt GBVN003621 Ớt cay nhăn Capsicum sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362879 Rau - gia vị Ớt GBVN003622 Ớt chỉ thiên quả trắng Capsicum sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362880 Rau - gia vị Ớt GBVN003623 Ớt chỉ thiên trắng Capsicum sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362881 Rau - gia vị Ớt GBVN003624 Ớt tròn lâu năm Capsicum sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362882 Rau - gia vị Ớt GBVN003704 Ớt quả đỏ Capsicum sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362883 Rau - gia vị Ớt GBVN003705 Ớt quả tím Capsicum sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362884 Rau - gia vị Ớt GBVN003706 Ớt Capsicum sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362885 Rau - gia vị Ớt GBVN003707 Ớt đỏ Capsicum sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362886 Rau - gia vị Ớt GBVN003708 Ớt Capsicum sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362887 Rau - gia vị Ớt GBVN003709 Ớt Capsicum sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362888 Rau - gia vị Ớt GBVN003710 Ớt Capsicum sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362889 Rau - gia vị Ớt GBVN003712 Phàn chiu ca Capsicum sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362890 Rau - gia vị Ớt GBVN003713 Ớt quả tròn Capsicum sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362891 Rau - gia vị Ớt GBVN003714 Ớt vàng Capsicum sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362892 Rau - gia vị Ớt GBVN003809 Ớt chỉ thiên Capsicum sp. kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362893 Rau - gia vị Ớt GBVN003810 Ớt Capsicum sp. kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362894 Rau - gia vị Ớt GBVN003811 Ớt càng cua Capsicum sp. La Chỉ Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362895 Rau - gia vị Ớt GBVN003812 Ớt tròn Capsicum sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016