KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1400)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
361826 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005352 Bí nếp Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình tròn, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 2quả, khối lượng quả trung bình khoảng 570 gam. Quả hình elip, độ cứng vỏ quả: trung bình, dầy thịt quả: 17mm. thịt quả màu da cam, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: trung bình. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361827 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005353 Bí nếp Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình tròn, màu xanh, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 5quả, khối lượng quả trung bình khoảng 750 gam. Quả hình cầu, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 18mm. thịt quả màu da cam, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: trung bình. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361828 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005358 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân góc cạnh, lá hình ô van, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 8quả, khối lượng quả trung bình khoảng 5800 gam. Quả hình cầu, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 47mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: ngọt. Khả năng bảo quản: cao. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361829 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005361 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình tròn, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 9quả, khối lượng quả trung bình khoảng 5650 gam. Quả dạng phẳng, độ cứng vỏ quả: trung bình, dầy thịt quả: 31mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: trung bình. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361830 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005362 Bí đỏ địa phương Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình tròn, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 5quả, khối lượng quả trung bình khoảng 1800 gam. Quả dạng phẳng, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 29mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: ngọt. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361831 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005363 Nung làng cao Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình tròn, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 16quả, khối lượng quả trung bình khoảng 1593 gam. Quả dạng phẳng, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 24mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: nhạt. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361832 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN005562 Bí đỏ Colombia Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình ô van, màu xanh đậm, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 8quả, khối lượng quả trung bình khoảng 1250 gam. Quả hình cầu, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 14mm. thịt quả màu trắng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: nhạt. Khả năng bảo quản: cao. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361833 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006546 Bí đỏ dân tộc Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân góc cạnh, lá hình ô van, màu xanh đậm, hoa màu vàng. Khối lượng quả trung bình khoảng 1567 gam. Quả hình elip, độ cứng vỏ quả: trung bình, dầy thịt quả: 25mm. thịt quả màu da cam, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: ngọt. Khả năng bảo quản: cao. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361834 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006547 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình ô van, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 8quả, khối lượng quả trung bình khoảng 825 gam. Quả kéo dài, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 20mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: ngọt. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361835 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006548 Bí đỏ Cucurbita sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình ô van, màu xanh, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 10quả, khối lượng quả trung bình khoảng 1000 gam. Quả hình cầu, độ cứng vỏ quả: trung bình, dầy thịt quả: 23mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361836 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006549 Bí đỏ Cucurbita sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình ô van, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 10quả, khối lượng quả trung bình khoảng 970 gam. Quả dạng phẳng, độ cứng vỏ quả: trung bình, dầy thịt quả: 27mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: trung bình. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361837 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006550 Nhung nghìm dạng 1 Cucurbita sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình ô van, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 11quả, khối lượng quả trung bình khoảng 2057 gam. Quả hình cầu, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 33mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: trung bình. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361838 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006551 Nhung nghìm dạng 2 Cucurbita sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình ô van, màu xanh, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 5quả, khối lượng quả trung bình khoảng 2300 gam. Quả hình quả lê, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 25mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: ngọt. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361839 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006552 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình ô van, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 8quả, khối lượng quả trung bình khoảng 927 gam. Quả hình quả lê, độ cứng vỏ quả: trung bình, dầy thịt quả: 19mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: nhạt. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361840 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006553 Bí đỏ Cucurbita sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình ô van, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 9quả, khối lượng quả trung bình khoảng 1033 gam. Quả hình cầu, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 23mm. thịt quả màu cá hồi, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: trung bình. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361841 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006554 Bí đỏ nương Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình ô van, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 10quả, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361842 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006555 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình tròn, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 9quả, khối lượng quả trung bình khoảng 2325 gam. Quả hình cầu, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 29mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: nhạt. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361843 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006556 Bí đỏ Cucurbita sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân góc cạnh, lá hình tròn, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 17quả, khối lượng quả trung bình khoảng 927 gam. Quả hình quả lê, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 26mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: trung bình. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361844 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006557 Bí đỏ Cucurbita sp. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân tròn, lá hình tròn, màu xanh, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 11quả, khối lượng quả trung bình khoảng 900 gam. Quả hình cầu, độ cứng vỏ quả: trung bình, dầy thịt quả: 21mm. thịt quả màu da cam, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: trung bình. Khả năng bảo quản: trung bình. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016
361845 Rau - gia vị Bí đỏ GBVN006558 Bí nậm Cucurbita sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân góc cạnh, lá hình ô van, hoa màu vàng. Số quả thu hoạch trên 1 cây khoảng 7quả, khối lượng quả trung bình khoảng 777 gam. Quả hình quả lê, độ cứng vỏ quả: cứng, dầy thịt quả: 18mm. thịt quả màu vàng, độ sơ thịt quả dạng nhẵn, vị thịt quả: ngọt. Khả năng bảo quản: cao. (DAG GĐ 2011-2015) Cập nhật năm 2016