KẾT QUẢ TÌM KIẾM (555)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
363859 Rau - gia vị Bí xanh GBVN006584 Bí xanh Benincasa sp. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Trồng trên 10 năm. Quả to, ngắndài 40 cm, rộng 20 cm. Cập nhật năm 2016.
363860 Rau - gia vị Bí xanh GBVN006719 Bí đao dài Benincasa sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363861 Rau - gia vị Bí xanh GBVN006746 Bí xanh Benincasa sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363862 Rau - gia vị Bí xanh GBVN006747 Bí xanh Benincasa sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363863 Rau - gia vị Bí xanh GBVN006748 Bí xanh Benincasa sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363864 Rau - gia vị Bí xanh GBVN006892 Bí xanh Benincasa sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363865 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008835 Bí xanh bộp Benincasa sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp chịu sâu bệnh khá. Ruột trắng xốp, ruột to nhiều hạt, ăn ngon chống ủ nẩy mầm rồi gieo. Cập nhật năm 2016.
363866 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008836 Bí xanh Benincasa sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363867 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008837 Bí xanh Benincasa sp. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363868 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008838 Vặc lì Benincasa sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Bở, ngon. Cập nhật năm 2016.
363869 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008839 Mác phặc Benincasa sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả to dài 40-50 cm quả nhỏ thịt dầymàu xanh ngon. Cập nhật năm 2016.
363870 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008841 Bí xanh Benincasa sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363871 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008842 Bí đao đất Benincasa sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363872 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008843 Bí xanh Benincasa sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp ăn ngonhình thức đẹp. Cập nhật năm 2016.
363873 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008844 Mặc phắc Benincasa sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363874 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008845 Mặc pắc pặc Benincasa sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Quả to dài ruột nhỏ ăn ngon. Cập nhật năm 2016.
363875 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008846 Mặc phặc Benincasa sp. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp quả to ngắn, hình như cái giỏ, qủa ăn ngon, ăn sống nấu canh. Cập nhật năm 2016.
363876 Rau - gia vị Bí xanh GBVN008847 Bí xanh trạch Đông Anh Benincasa sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363877 Rau - gia vị Bí xanh GBVN009723 Bí xanh Benincasa sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363878 Rau - gia vị Bí xanh GBVN009724 Bí xanh Benincasa sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016