KẾT QUẢ TÌM KIẾM (599)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
361553 Rau - gia vị Bầu GBVN019222 Klù Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Sán Chay Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Quả hồ lô, cỡ trung bình. Cập nhật năm 2016.
361554 Rau - gia vị Bầu GBVN019223 Bầu kin Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cỡ hạt to, màu nâu, bề mặt hạt nhẵn, quả dài. Cập nhật năm 2016.
361555 Rau - gia vị Bầu GBVN019224 Sủ cua Lagernaria siceraria (Molina) Standl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng khá. Chống chịu sâu bệnh khá. Chịu hạn. Cây leo dàn, lá xanh đậm quả vừa, hạt nhiều. Cập nhật năm 2016.
361556 Rau - gia vị Bầu GBVN019225 Tau lò Lagernaria siceraria (Molina) Standl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng ngon. Chống chịu sâu bệnh khá. Chịu hạn. Quả to dài, vỏ xanh đậm hạt nhỏ. Cập nhật năm 2016.
361557 Rau - gia vị Bầu GBVN019226 Tâu Lagernaria siceraria (Molina) Standl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng ngon. Chống chịu sâu bệnh khá. Chịu rét, chịu hạn. Quả vừa phải, ngọt thịt quả dầy, vỏ quả dầy màu xanh. Cập nhật năm 2016.
361558 Rau - gia vị Bầu GBVN019227 Tâu Lagernaria siceraria (Molina) Standl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng ngon. Chống chịu sâu bệnh khá. Chịu rét, chịu hạn. Quả tròn to, vỏ quả dầy thịt quả dầy, màu đỏ, hạt nhỏ màu trắng ít hạt. Cập nhật năm 2016.
361559 Rau - gia vị Bầu GBVN019228 Bầu Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
361560 Rau - gia vị Bầu GBVN019229 Sư cua Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn ngon. Để quả trên giàn ăn đến đâu thì cắt. Cập nhật năm 2016.
361561 Rau - gia vị Bầu GBVN019230 Tàu e Lagernaria siceraria (Molina) Standl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn ngon. Quả nậm. Cập nhật năm 2016.
361562 Rau - gia vị Bầu GBVN019231 Tàu e Lagernaria siceraria (Molina) Standl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn ngon. Quả để trên cây, ăn đến đâu thì cắt. Cập nhật năm 2016.
361563 Rau - gia vị Bầu GBVN019232 Tâu hư Lagernaria siceraria (Molina) Standl. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ngon. Kháng sâu bệnh khá. Cập nhật năm 2016.
361564 Rau - gia vị Bầu GBVN019233 Mác ban Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ít bị sâu bệnh hại. hạt màu nâu, gấp nếp. Cập nhật năm 2016.
361565 Rau - gia vị Bầu GBVN019234 Bầu Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Nấu canh ngọt. ít bị sâu bệnh hại. hạt mầu nâu có nếp gấp. Cập nhật năm 2016.
361566 Rau - gia vị Bầu GBVN019235 Bầu Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
361567 Rau - gia vị Bầu GBVN019236 Bầu Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 hạt mầu nâu có nếp gấp. Cập nhật năm 2016.
361568 Rau - gia vị Bầu GBVN019237 Chùn Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Nấu canh ăn ngọt. ít bị sâu bệnh hại. hạt nhỏ dài, màu nâu, có nếp gấp. Cập nhật năm 2016.
361569 Rau - gia vị Bầu GBVN019238 Má phặc Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Nấu canh ngọt. ít bị sâu bệnh hại. Hạt to, màu nâu, có nếp gấp. Cập nhật năm 2016.
361570 Rau - gia vị Bầu GBVN019239 Khu nú Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Hoa Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
361571 Rau - gia vị Bầu GBVN019240 Mắc tậu ní Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ít sâu bệnh. Quả dài. Cập nhật năm 2016.
361572 Rau - gia vị Bầu GBVN019241 Mắc tậu Lagernaria siceraria (Molina) Standl. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016