KẾT QUẢ TÌM KIẾM (9)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
363498 Rau - gia vị Cải bắp GBVN019517 Pao xu Brassica oleracea var. capitata Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Trung bình. Cập nhật năm 2016.
363500 Rau - gia vị Cải bắp GBVN003655 Cải bắp Brassica oleracea L. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363501 Rau - gia vị Cải bắp GBVN003656 Cải bắp địa phương Brassica oleracea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363502 Rau - gia vị Cải bắp GBVN003657 Cải bắp địa phương Brassica oleracea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363503 Rau - gia vị Cải bắp GBVN003846 Cải bắp Bắc Hà Brassica oleracea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363504 Rau - gia vị Cải bắp GBVN005596 Cải bắp ta Brassica oleracea L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
363505 Rau - gia vị Cải bắp GBVN007944 Cải lá to Brassica oleracea L. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
373827 Rau - gia vị Cải bắp TEMP008908 Cải bắp ngồng Đông Bắc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
375051 Rau - gia vị Cải bắp TEMP012305 Cải bắp Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018