KẾT QUẢ TÌM KIẾM (14)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
364110 Rau - gia vị Cần tây GBVN019782 Cần Tây Apium gravesleus L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 tốt. sâu ăn lá, lệch vụ. Cập nhật năm 2016.
364111 Rau - gia vị Cần tây GBVN019783 Cần Tây Apium gravesleus L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
364112 Rau - gia vị Cần tây GBVN019784 Phéc cấn Apium gravesleus L. Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Ăn thơm hơn giông mua ở chợ. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
368318 Rau - gia vị Cần tây GBVN003761 Cần tây Apium graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371698 Rau - gia vị Cần tây TEMP000831 Cần tây Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371699 Rau - gia vị Cần tây TEMP000832 Cần tây Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371700 Rau - gia vị Cần tây TEMP000833 Cần tây Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371813 Rau - gia vị Cần tây TEMP001516 Cần tây Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
374237 Rau - gia vị Cần tây TEMP009788 Cần tây Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Giống cải tiến Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374251 Rau - gia vị Cần tây TEMP009816 Cần tây Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375049 Rau - gia vị Cần tây TEMP012303 Rau, gia vị cần Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
375050 Rau - gia vị Cần tây TEMP012304 Cần cạn Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
376999 Rau - gia vị Cần tây TEMP017177 Cần tây Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377000 Rau - gia vị Cần tây TEMP017178 Cần tây Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam Tây nguyên Giống/ dòng nhập nội Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018