KẾT QUẢ TÌM KIẾM (53)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
368300 Rau - gia vị Dưa chuột GBVN003675 Dưa chuột mán quả dài Cucumis sativus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368301 Rau - gia vị Dưa chuột GBVN003676 Dưa chuột mán quả ngắn Cucumis sativus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368302 Rau - gia vị Dưa chuột GBVN003681 Theng Cucumis sativus L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368462 Rau - gia vị Dưa chuột GBVN005547 Lhaga cucumber Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371616 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP000519 Dưa nước Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371617 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP000520 Play pòng Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371618 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP000525 Dưa gang Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371620 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP000533 Ly mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371772 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP001371 Đi mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371773 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP001375 Mặc tánh kháu Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372845 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP006188 Lông ky mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
374177 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP009702 Dưa chuột Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374212 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP009756 Dưa mèo Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374213 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP009757 Dưa chuột Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374252 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP009817 Dưa chuột Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374762 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP011860 Dưa Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374767 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP011880 Dưa chuột Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374768 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP011881 Dưa chuột Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374769 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP011884 Dưa chuột quả to Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374770 Rau - gia vị Dưa chuột TEMP011887 Dưa chuột vàng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018