KẾT QUẢ TÌM KIẾM (15)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
361773 Rau - gia vị Kinh giới GBVN019863 Kinh giới Elsholtzia ciliata (Thumb.) Hyland Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2013 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Thơm, ngon. Chịu sinh thái bất thuận tốt. Cập nhật năm 2016.
368616 Rau - gia vị Kinh giới GBVN006771 Kinh giới Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368676 Rau - gia vị Kinh giới GBVN009297 Kinh giới Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371703 Rau - gia vị Kinh giới TEMP000837 Kinh giới tím Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371811 Rau - gia vị Kinh giới TEMP001511 Kinh giới Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371975 Rau - gia vị Kinh giới TEMP002686 Kinh giới Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372381 Rau - gia vị Kinh giới TEMP004052 Hom kò Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372635 Rau - gia vị Kinh giới TEMP005132 Hom cay Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373994 Rau - gia vị Kinh giới TEMP009178 Dậu rách Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
374180 Rau - gia vị Kinh giới TEMP009705 Rau, gia vị kinh giới Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374214 Rau - gia vị Kinh giới TEMP009758 Rau, gia vị kinh giới Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
374215 Rau - gia vị Kinh giới TEMP009759 Kinh giới Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377055 Rau - gia vị Kinh giới TEMP017250 Kinh giới Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377056 Rau - gia vị Kinh giới TEMP017251 Kinh giới Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam Tây nguyên Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377057 Rau - gia vị Kinh giới TEMP017252 Thắc giới Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam Đông Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018