KẾT QUẢ TÌM KIẾM (74)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
362857 Rau - gia vị Mào gà GBVN009808 Mào gà đỏ Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362858 Rau - gia vị Mào gà GBVN009809 Hoa mào gà Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362859 Rau - gia vị Mào gà GBVN009810 Mào gà đỏ Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362860 Rau - gia vị Mào gà GBVN009811 Rau vóng Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362861 Rau - gia vị Mào gà GBVN012521 Mào gà vàng Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thơm, bở, ngon. Cập nhật năm 2016.
362862 Rau - gia vị Mào gà GBVN012522 Mào gà đỏ Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thơm, nhạt. . Cập nhật năm 2016.
362863 Rau - gia vị Mào gà GBVN012523 Hoa mào gà Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362864 Rau - gia vị Mào gà GBVN012524 Hoa mào gà Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362865 Rau - gia vị Mào gà GBVN012525 Mào gà đỏ Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362866 Rau - gia vị Mào gà GBVN012526 Mào gà Celosia cristata L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362867 Rau - gia vị Mào gà GBVN016586 Sống đủ Celosia cristata L. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Dùng hoa để cắm lọ người ăn, chăn nuôi. Cập nhật năm 2016.
362868 Rau - gia vị Mào gà GBVN016587 Bó ngoi đường Celosia cristata L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cây thấp, hoa vàng, lá nhỏ dài, ko có răng cưa. Cập nhật năm 2016.
362869 Rau - gia vị Mào gà GBVN016588 Bó ngoi Celosia cristata L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hoa màu đỏ nhung, thân đỏ nhung, hạt màu đen, xẻ thuỳ nông. Cập nhật năm 2016.
362870 Rau - gia vị Mào gà GBVN016589 Bó ngoi Celosia cristata L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Màu đỏ tươi, hoa xẻ thuỳ sâu. Cập nhật năm 2016.
362871 Rau - gia vị Mào gà GBVN016591 Phắc hôm Celosia cristata L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thân cây hình nhạt, cuống lá màu đỏ thẫm, hoa đỏ, thân hình đuôi chồn. Cập nhật năm 2016.
362873 Rau - gia vị Mào gà GBVN019864 Rau la Celosia argentea L. var. cristata Voss H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Chất lượng ngon. Kháng sâu bệnh khá. Chịu rét, chịu hạn. Hoa đỏ, dài, lá đỏ, mặt dưới, xanh mặt trên thân cây màu đỏ, hạt đỏ. Cập nhật năm 2016.
362874 Rau - gia vị Mào gà GBVN019865 Hoa mào gà Celosia argentea L. var. cristata Voss Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2011 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
362875 Rau - gia vị Mào gà GBVN019866 Con cáy Celosia argentea L. var. cristata Voss Tày Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2012 Bán hoang dại Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Hoa đỏ, đẹp, nhiều hoa. Không bị sâu bệnh. Rất tốt. Cập nhật năm 2016.
372491 Rau - gia vị Mào gà TEMP004539 à dô í mị chà Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
373573 Rau - gia vị Mào gà TEMP008325 Mào gà Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018