KẾT QUẢ TÌM KIẾM (234)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
361514 Rau - gia vị Mùi GBVN019986 Mùi bản Coriandrum sativum L. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2012 Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Rất thơm, ngon. Cập nhật năm 2016.
362663 Rau - gia vị Mùi GBVN003703 Rau mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362664 Rau - gia vị Mùi GBVN003849 Mùi Coriandrum sativum L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362665 Rau - gia vị Mùi GBVN003850 Mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362666 Rau - gia vị Mùi GBVN003852 Mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362667 Rau - gia vị Mùi GBVN006063 Mùi Coriandrum sativum L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362668 Rau - gia vị Mùi GBVN006064 Mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362669 Rau - gia vị Mùi GBVN006067 Mùi Coriandrum sativum L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362670 Rau - gia vị Mùi GBVN006070 Mùi Coriandrum sativum L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362671 Rau - gia vị Mùi GBVN006076 Ngò rí Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362672 Rau - gia vị Mùi GBVN006772 Rau mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362673 Rau - gia vị Mùi GBVN006773 Rau mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362674 Rau - gia vị Mùi GBVN006774 Rau mùi ta Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362675 Rau - gia vị Mùi GBVN006930 Rau mùi Coriandrum sativum L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Béo, bở, thơm. Cập nhật năm 2016.
362676 Rau - gia vị Mùi GBVN009621 Phặc chi pen Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362677 Rau - gia vị Mùi GBVN012538 Mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362678 Rau - gia vị Mùi GBVN012539 Rau mùi địa phương Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362679 Rau - gia vị Mùi GBVN012540 Mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362680 Rau - gia vị Mùi GBVN012541 Mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362681 Rau - gia vị Mùi GBVN012542 Mùi Coriandrum sativum L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016