KẾT QUẢ TÌM KIẾM (6)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
377092 Rau - gia vị Mùi tàu TEMP017297 Ngò gai Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam Tây nguyên Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377095 Rau - gia vị Mùi tàu TEMP017300 Mùi tàu Trung tâm Tài nguyên thực vật Nam Trung bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377850 Rau - gia vị Mùi tàu TEMP018251 Mùi tàu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
377851 Rau - gia vị Mùi tàu TEMP018252 Mùi tàu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
377852 Rau - gia vị Mùi tàu TEMP018253 Mùi tàu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
377853 Rau - gia vị Mùi tàu TEMP018254 Mùi tàu Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018