KẾT QUẢ TÌM KIẾM (1110)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
360515 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN005323 Mướp hổ Trichosanthes anguina L. Dao Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360516 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN005329 Mác hói Trichosanthes anguina L. Khơ Mú Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360517 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN005330 Mác hói Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360518 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN007779 Mác này phái Trichosanthes anguina L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360519 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN007780 Ta dát Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360520 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN007781 Mướp hổ Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360521 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN007782 Maak Kra Ding Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360522 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN008855 Mắc ca này dạng 1 Trichosanthes anguina L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360523 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN008856 Mắc ca này dạng 2 Trichosanthes anguina L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360524 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN008857 Kainda Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360525 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN008858 Ta dát Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360526 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN009786 Mã hói Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360527 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN009787 Má há Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360528 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN009788 Bánh lào Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360529 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN009789 Chạy nạy dạng 1 Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360530 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN009790 Chạy nạy dạng 2 Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360531 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN009791 Mặc tệt Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360532 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN009792 Nay phai dạng 1 Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360533 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN012220 Nay phay Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
360534 Rau - gia vị Mướp hổ GBVN012221 Nay phai dạng 1 Trichosanthes anguina L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016