KẾT QUẢ TÌM KIẾM (436)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
368303 Rau - gia vị Mướp thường GBVN003684 Que Luffa cylindrica (L.) M Roem Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368312 Rau - gia vị Mướp thường GBVN003698 Mướp trâu Luffa cylindrica (L.) M Roem Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368316 Rau - gia vị Mướp thường GBVN003728 Mướp xanh Luffa cylindrica (L.) M Roem Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368433 Rau - gia vị Mướp thường GBVN005328 Mướp Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368434 Rau - gia vị Mướp thường GBVN005337 Mướp hương Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368437 Rau - gia vị Mướp thường GBVN005350 Mướp Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
368597 Rau - gia vị Mướp thường GBVN006566 Mướp tròn Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371653 Rau - gia vị Mướp thường TEMP000645 Mướp tròn Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây nguyên Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371654 Rau - gia vị Mướp thường TEMP000652 Dai lắc Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371655 Rau - gia vị Mướp thường TEMP000654 Mướp hương Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371759 Rau - gia vị Mướp thường TEMP001297 Mạ bướp Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371760 Rau - gia vị Mướp thường TEMP001304 Mướp hương quả to Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371761 Rau - gia vị Mướp thường TEMP001314 Tau dua re Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371762 Rau - gia vị Mướp thường TEMP001316 Tấu sủa đa Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371763 Rau - gia vị Mướp thường TEMP001322 Mắc buộc Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371764 Rau - gia vị Mướp thường TEMP001327 Ve Trung tâm Tài nguyên thực vật Nam Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371765 Rau - gia vị Mướp thường TEMP001328 Ve Trung tâm Tài nguyên thực vật Nam Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371766 Rau - gia vị Mướp thường TEMP001334 Mạc buộp Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371860 Rau - gia vị Mướp thường TEMP001908 Mướp rừng Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
371912 Rau - gia vị Mướp thường TEMP002397 Mướp Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nam bộ Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018