KẾT QUẢ TÌM KIẾM (156)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
362775 Rau - gia vị Rau đay GBVN009016 Rau đay đỏ Corchorus sp. Mường Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362776 Rau - gia vị Rau đay GBVN009017 Rau đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362777 Rau - gia vị Rau đay GBVN009018 Rau đay đỏ Corchorus sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Đến tháng 8 được thu quả. Cập nhật năm 2016.
362778 Rau - gia vị Rau đay GBVN009019 Rau đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362779 Rau - gia vị Rau đay GBVN009020 Rau đay trắng Corchorus sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp ăn ngon (dùng nấu canh ăn ngon). Cập nhật năm 2016.
362780 Rau - gia vị Rau đay GBVN009021 Rau đay trắng Corchorus sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362781 Rau - gia vị Rau đay GBVN009022 Rau đay đỏ Corchorus sp. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2002 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362782 Rau - gia vị Rau đay GBVN009795 Rau đay tía Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362783 Rau - gia vị Rau đay GBVN009796 Rau đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362784 Rau - gia vị Rau đay GBVN009797 Rau đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2009 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp good tasesweet. Cập nhật năm 2016.
362785 Rau - gia vị Rau đay GBVN009798 Phắc đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362786 Rau - gia vị Rau đay GBVN009799 Phắc đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362787 Rau - gia vị Rau đay GBVN009800 Phắc đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362788 Rau - gia vị Rau đay GBVN009801 Tita bitter narish Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362789 Rau - gia vị Rau đay GBVN009802 Tita narish Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362790 Rau - gia vị Rau đay GBVN009803 Rau đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362791 Rau - gia vị Rau đay GBVN009804 Rau đay dạng 1 Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362792 Rau - gia vị Rau đay GBVN012519 Mida narish Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362793 Rau - gia vị Rau đay GBVN012520 Rau đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
362794 Rau - gia vị Rau đay GBVN013723 Rau đay Corchorus sp. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016