KẾT QUẢ TÌM KIẾM (339)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
362872 Rau - gia vị Rau giền GBVN016590 Xúm lu Amaranthus sp. H'Mông Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2007 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Lá dùng nấu canh, hạt rang chín giã nhỏ rồi nấu thành canh. Hạt tròn nhân trắng đục, viền hạt trắng trong. Cập nhật năm 2016.
364157 Rau - gia vị Rau giền GBVN016710 Dền trắng Amaranthus viridis L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hoa hình đuôi chồn, màu trắng. Cập nhật năm 2016.
364158 Rau - gia vị Rau giền GBVN016713 Rơ hum bò Amaranthus viridis L. Cơ Ho Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364159 Rau - gia vị Rau giền GBVN016716 Rơhum bò Amaranthus viridis L. Cơ Ho Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364160 Rau - gia vị Rau giền GBVN016718 Rau dền Amaranthus viridis L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364161 Rau - gia vị Rau giền GBVN020481 Dền cơm Amaranthus viridis L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2012 Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2016
364162 Rau - gia vị Rau giền GBVN005505 Rau dền đỏ Amaranthus tricolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364163 Rau - gia vị Rau giền GBVN005506 Rau dền Amaranthus tricolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364164 Rau - gia vị Rau giền GBVN005508 Dền đỏ Amaranthus tricolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364165 Rau - gia vị Rau giền GBVN006617 Dền đỏ Amaranthus tricolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364166 Rau - gia vị Rau giền GBVN006618 Dền tía Amaranthus tricolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364167 Rau - gia vị Rau giền GBVN006753 Rau dền trắng Amaranthus tricolor L. Nùng Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364168 Rau - gia vị Rau giền GBVN006882 Rau dền đỏ Amaranthus tricolor L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364169 Rau - gia vị Rau giền GBVN006883 Rau dền đỏ Amaranthus tricolor L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Bở, ngon, ngọt béo. Cập nhật năm 2016.
364170 Rau - gia vị Rau giền GBVN006885 Rau dền tía Amaranthus tricolor L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364171 Rau - gia vị Rau giền GBVN007961 Rau giền tía Amaranthus tricolor L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364172 Rau - gia vị Rau giền GBVN007962 Păc hồm Amaranthus tricolor L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364173 Rau - gia vị Rau giền GBVN007963 Phắc họm Amaranthus tricolor L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364174 Rau - gia vị Rau giền GBVN016711 Larôm Amaranthus tricolor L. Ba Na Trung tâm Tài nguyên thực vật Duyên hải Nam Trung bộ 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Hoa hình đuôi chồn màu đỏ, hạt nhỏ màu đen. Cập nhật năm 2016.
364175 Rau - gia vị Rau giền GBVN016712 Rơ hum dôm Amaranthus tricolor L. Cơ Ho Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 2009 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016