KẾT QUẢ TÌM KIẾM (12)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
371714 Rau - gia vị Rau muống TEMP001109 Rau nuống Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nam bộ Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
372492 Rau - gia vị Rau muống TEMP004544 Rau chua chê ma gô Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Cây hoang dại Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
377369 Rau - gia vị Rau muống TEMP017613 Rau muống Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377370 Rau - gia vị Rau muống TEMP017614 Rau muống Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam Tây nguyên Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377371 Rau - gia vị Rau muống TEMP017615 Rau muống Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nam bộ Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377372 Rau - gia vị Rau muống TEMP017616 Rau Muống Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Nam bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377373 Rau - gia vị Rau muống TEMP017617 Rau Muống Trung tâm Tài nguyên thực vật Nam Trung bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377374 Rau - gia vị Rau muống TEMP017618 Rau muống Trung tâm Tài nguyên thực vật Nam Trung bộ Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377375 Rau - gia vị Rau muống TEMP017619 Rau muống Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc Giống địa phương Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng quốc gia giai đoạn 2011-2015 Cập nhật năm 2018
377967 Rau - gia vị Rau muống TEMP018371 Rau muống Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
377968 Rau - gia vị Rau muống TEMP018372 Rau muống Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018
377969 Rau - gia vị Rau muống TEMP018373 Rau muống Trung tâm Tài nguyên thực vật Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2018