KẾT QUẢ TÌM KIẾM (99)
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
364113 Rau - gia vị Thì là GBVN003762 Thìa là Anethum graveolens L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364114 Rau - gia vị Thì là GBVN003851 Thìa là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364115 Rau - gia vị Thì là GBVN006065 Thìa là Anethum graveolens L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364116 Rau - gia vị Thì là GBVN006069 Thìa là Anethum graveolens L. Kinh Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 1999 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364117 Rau - gia vị Thì là GBVN006074 Thìa là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Cửu Long 1998 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364118 Rau - gia vị Thì là GBVN006775 Thìa là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2000 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364119 Rau - gia vị Thì là GBVN006928 Thìa là Anethum graveolens L. Thái Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 2001 Giống địa phương Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364120 Rau - gia vị Thì là GBVN009618 Thìa là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364121 Rau - gia vị Thì là GBVN009619 Thìa là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364122 Rau - gia vị Thì là GBVN012624 Thì là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364123 Rau - gia vị Thì là GBVN012625 Thì là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Thơm, bở, ngon. Cập nhật năm 2016.
364124 Rau - gia vị Thì là GBVN012626 Thì là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364125 Rau - gia vị Thì là GBVN012627 Thì là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đồng bằng sông Hồng 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364126 Rau - gia vị Thì là GBVN012628 Phặc chì là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364127 Rau - gia vị Thì là GBVN012629 Xì la Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364128 Rau - gia vị Thì là GBVN012630 Xì la Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364129 Rau - gia vị Thì là GBVN012631 Chi la Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Bắc Trung bộ 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364130 Rau - gia vị Thì là GBVN012632 Thì là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364131 Rau - gia vị Thì là GBVN012633 Thìa là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Nguyên 1998 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
364132 Rau - gia vị Thì là GBVN012634 Thìa là Anethum graveolens L. Trung tâm Tài nguyên thực vật Tây Bắc bộ 1997 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016