Xuất/Nhập cơ sở dữ liệu
Nhóm Tên cây trồng GBVN No Tên nguồn GEN Tên khoa học Dân tộc Cơ quan lưu trữ Nơi thu thập Năm Bản chất nguồn GEN Nguồn Ghi chú
340666 Cây cải tạo đất Cỏ (cải tạo đất) GBVNML6.6 Cỏ Tín hiệu Urochloa decumbens Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340667 Cây cải tạo đất Cốt khí GBVNML6.11 Cốt khí thấp Tephrosia sp. DC. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Bắc Trung bộ 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340668 Cây cải tạo đất Cốt khí GBVNML6.10 Cốt khí Tephrosia candida DC. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Bắc bộ 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340669 Cây cải tạo đất Cỏ (cải tạo đất) GBVNML6.8 Cỏ Stylô Stylosanthes guianensis Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Nguyên 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340670 Cây cải tạo đất Điền thanh GBVNML6.30 Điền thanh Sesbania cannabina (Retz.) Pers. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340671 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.45 Muồng Lạc Senna tora (L.) Roxb. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340672 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.47 Muồng Thảo quyết minh Senna tora (L.) Roxb. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340673 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.43 Muồng Đen Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340674 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.44 Muồng Lá khế Senna occidentalis (L.) Link Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Bắc Trung bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340675 Cây cải tạo đất Cỏ (cải tạo đất) GBVNML6.9 Cỏ Voi Pennisetum purpureum Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2002 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340676 Cây cải tạo đất Cỏ (cải tạo đất) GBVNML6.5 Cỏ Paspalum Paspalum sp. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340677 Cây cải tạo đất Trinh nữ GBVNML6.50 Trinh nữ không gai Mimosa diplotricha var. Diplotricha Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340678 Cây cải tạo đất Trinh nữ GBVNML6.51 Trinh nữ dai Mimosa diplotricha var. Diplotricha Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2005 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340679 Cây cải tạo đất Cỏ (cải tạo đất) GBVNML6.4 Cỏ Ghinê Megathyrsus maximus Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340680 Cây cải tạo đất Cây keo (cải tạo đất) GBVNML6.32 Keo Dậu Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Tây Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340682 Cây cải tạo đất Cây muồng GBVNML6.41 Muông Lá Nhọn Indigofera zollingeriana Miq. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2003 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340683 Cây cải tạo đất Chàm GBVNML6.12 Chàm Lá Nhọn Indigofera zollingeriana Miq. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đông Bắc bộ 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340684 Cây cải tạo đất Cỏ (cải tạo đất) GBVNML6.7 Cỏ Lông tây Goatemala sp. Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2001 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340685 Cây cải tạo đất Hương bài GBVNML6.31 Hương bài Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2004 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016
340686 Cây cải tạo đất Cỏ (cải tạo đất) GBVNML6.3 Cỏ Vetiver Chrysopogon zizanioides Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa Đồng bằng sông Hồng 2000 Đề tài Bảo tồn và Lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp Cập nhật năm 2016